Til sesongen 1911

To gutteklubber går sammen:

Grønt og hvitt er det
vakreste vi vet

Født og oppvokst på A-lagstrening. Det er ikke rart man blir fotballgal, eller kan tenkes å mene at grønt er den vakreste fargen på jorda. Når gjerdet ditt har blitt brunt av rust, fjerner du alt det brune med en stålbørste, og så maler du det grønt og vakkert. Når trær og busker blir brune, fjerner du dem og lar de praktfulle grønne bli igjen. Eller planter nytt og grønt. Slik tenker i alle fall medlemmer av Ski- og Ballklubben Drafn fra Drammen.

Av Asbjørn Nordem Karlberg

Drafn skriver sin historie fra 15. september 1910. Men klubben «er» litt eldre enn det. Slik beskrives stiftelsen av klubben:

Torsdag den 8. september 1910 avholdtes der et kombinert møte av «Ulf» og «Njord» i Ædruelighetens Fremmes lokale, til drøftelse om at sammenslutte de to klubber til en ny forening. «Ulf»s formand hr. Sverre Dahl redegjorde for hensikten, nemlig at hæve Drammen til en representativ stilling i norsk fotball og skisport. Skulde der dannes en forening, maatte dette bli en helt ny, med nyt navn, for at ingen av de to forannevnte klubber skulle gaa op i den anden.

Efter en del uttalelser der alle dog gik i samme retning, blev der enstemmig besluttet, med 56 stemmer, at «Ulf» og «Njord» skulde gaa sammen.


Sesongen 1910:

9. oktober 1910: Drafn–Frigg  2–4
Tilbake til hovedsiden


Allerede dagen efter, fredag den 9. september, avholdtes der møte i «Njord» til drøftelse av saken, og efter endel debat blev det vedtat, med 28 mot 5 stemmer, at foreningen «Njord» var opløst fra dags dato. Endda lettere gik det med «Ulf», for mandag den 12. september blev samme beslutning om opløsning vedtat uten debat med 23 stemmer for og ingen imot.

Trods der i «Njord» var mindre stemning for en sammenslutning, blev det allikevel denne klub der sadte præg på den nystiftede forening og da særlig sportslig.

Torsdag den 15. september blev der indkaldt en generalforsamling av begge de to opløste klubbers medlemmer for at konstituere en ny, efter foholdene i Drammen værdig klub. Det var en mild høstdag av de sjeldne her i Drammen, at 68 gutter mødte frem for at skape noget som de længe hadde følt en drivende trang til–en forening med idielle maal.–Her skulde de møtes de to rivaler, for for fremtiden at staa side om side til gavn for skiene og fotballen i Drammen, som tydelig laa nede i forhold til hvad nævnte sportsgrener gjorde i andre byer.

Intet under at begeistringen var stor for en ny klub, og denne blev konstituert med samtlige 68 fremmødte som medlemmer.

Det der laa nærmest, var at finde et værdig navn til den nye forening. Det manglet heller ikke paa forslag; ti disse var likesaa mange og forskjellige som der var fremmødte medlemmer. De gamle Ulfpatrioter slog saa smaat paa, at der ikke var noget i veien for at de kunde kalde den nye forening «Ulf», hvilket vagte stor modstand fra de begeistrede unggutter fra «Njord», for hvem selvfølgelig «Njord» hadde en klang som ikke kunde sidestilles med noget navn hverken i den eldre eller den nyere verdenshistorie. Debatten blev vidløftig. Nogen foreslog utsættelser og komitenedsættelser, andre fandt dette likefrem absurd. Efterhvert som sindene lidt efter lidt blev roligere, kom man til det resultat at «Ulf» og «Njord» var to navne, som paa grundlag av en varig fred ikke kunde benyttes, og man begyndte at samles om «Grane», der hadde en god klang i norsk fotball. Det saa lenge ut som om den nye forening skulde komme til at hete «Grane», men da var det at Fredrik Seeberg henledet opmerksomheten paa «Drafn», uttalt «Dravn», foreslaat av Sverre Hansen. Du store for virkning dette navn gjorde. Det ble vedtat med 62 stemmer, mot «Grane»s 6.

Fra nu av var møtet præget av viljen til at fundamentere vor nye forening saa solid som mulig–helheten var beseglet. Ideen var blit til virkelighet. Saa gik man over til valg paa den første bestyrelse, der fikk følgende sammensætning:
Fredrik Seeberg, formand. Sverre Dahl, viceformand. Sigurd Wium, kasserer. Sigurd Bolstad, materialforvalter. Det blev altsaa disse gutter som skulde ta det første og store løft at føre den nye klub ut i livet.

D R A F N
Om vor klubs navn vet vi følgende: Det stammer fra byens navn, som i tidligere tider var «Drøfn», «Drafn» og «Dramn». Navnet betyr vand (jfr. med det tyske «Trave»), og var oprindelig benævnelsen paa halve vasdraget. Indenfor morenen ved Svelvik var der indsjø, og denne het paa oldnorsk vatnet Drøfn, og derav vort nuværende navn «Drafn».

Norgesmesterskapet 1910

1. runde
3.–4. september

Fredrikstad–Ørn    3-1
Lyn–Kvik, Trondhjem  4-0
Lyn, Gjøvik–Mercantile 2-9
Odd–Stavanger IF    4-0

Semifinaler
18. september
Fredrikstad–Odd    1-2 eeo
Lyn–Mercantile     3-0

Finale
25. september
Lyn–Odd        4-2